Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat

Utolsó frissítés időpontja [2020.08.03.]
 
1. Általános rendelkezések és kapcsolattartási adatok

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban „szabályzat”) a WALMARK, a.s. részvénytársaság, mint adatkezelő (a továbbiakban „WALMARK“ vagy „adatkezelő“) által a weboldalait (a továbbiakban „weboldalak”), valamint az azokon keresztül nyújtott szolgáltatásokat használó ügyfeleiről (a továbbiakban „ügyfél”) összegyűjtött és feldolgozni kívánt személyes adatokra vonatkozik.

A személyes adatok kezelését Magyarországon 2018. május 24-ig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban "adatvédelmi törvény") szabályozta. 2018. május 25-től a személyes adatok kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szabályozza (a továbbiakban „GDPR rendelet”) azzal, hogy az adatvédelmi törvény egyes rendelkezései is alkalmazandóak.


2.        Adatkezelő alapadatok
Adatkezelő neve: WALMARK, a.s.részvénytársaság (továbbiakban: WALMARK)
Adatkezelő székhelye: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
KSH-szám: 00536016
bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 2501 lajstromszámon
tel.: [+420 800 141 141]
email: info@walmark.cz
weboldal: www.walmarkgroup.eu

A WALMARK magyarországi képviselőjének elérhetőségei:
név/cégnév: Stada Hungary Kft.
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49
tel.: +36 1 231 8090
email: gdpr@walmark.hu
Adatvédelmi GDPR vezető kapcsolattartási adatai:
név/cégnév: Berg Péter
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49
tel.:+36 30 738 5318
email: Peter.Berg@stada-hungary.com

3. A Szabályzat frissítései és elérhetősége

A WALMARK jogosult a szabályzat módosítására. A jelen szabályzat utolsó frissítéséről szóló információ jelen szabályzat felső részében található. Jelen szabályzat módosításai a frissített változat weboldalakon való közzétételének pillanatával lépnek hatályba. Amennyiben Ön a weboldalainkat azok frissítését követően is használja, úgy tekintjük, hogy egyetért a szabályzat frissített szövegezésével.

4. Az ügyfél által nyújtott tájékoztatás

A weboldal egyes részei a bizonyos szolgáltatásokkal együtt kínált előnyök igénybe vételéhez ügyféladatok (pl. beregisztrálás a WALMARK hűségprogramba vagy megrendelések feldolgozása) megadását kérheti, illetve esetenként konkrét tevékenységben (pl. fogyasztói nyereményjátékban) való részvételt kérhet. Amennyiben ilyenre kerülne sor, Önt előzetesen minden esetben tájékoztatjuk a konkrét adatkezelésről, így különösen arról, hogy milyen adat megadása, milyen célból szükséges, továbbá szükséges-e az Ön hozzájárulása az adatkezeléshez, vagy annak más a jogalapja, az adatot ki és meddig kezeli, továbbá az egyes adatokhoz ki férhet hozzá.

5. Passzív adatgyűjtés és felhasználás

A weboldal böngészése során bizonyos információk passzív módon, különböző technikák és eszközök, pl. IP címek, sütik segítségével (azaz anélkül, hogy az ügyfelek aktívan bármilyen információkat adnának át) gyűjthetők össze.

A sütikre, azok beállítására illetve letiltására vonatkozóan részletes információkat itt talál: Süti szabályzat.

6. Hivatkozások külső weboldalakra

A jelen szabályzat nem szabályozza a személyes adatok védelmét, a külső partnerek felé végzett adatszolgáltatást, sem más eljárásokat, amelyekért a WALMARK semmilyen felelősséggel nem tartozik, beleértve azokat a weboldalakat vagy webes területeket (alkalmazásokat) üzemeltető külső partnereket is, amelyekre a jelen weboldalak segítségével lehet belépni, vagy amelyekre a jelen weboldalakon szereplő link mutat. A weboldalainkon található hozzáférhetőség vagy bármilyen hivatkozás harmadik személyek ilyen weboldalaira nem értelmezhető a WALMARK beleegyezéseként.

7. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás

Bizonyos esetekben a WALMARK az ügyfelekkel kapcsolatos információkat közvetlenül az ügyféltől vagy más törvényes forrásokból szerezheti be. A WALMARK által beszerezett egyes ilyen információk a GDPR rendelet 4. cikk 1. pontjának rendelkezéseivel összhangban "személyes adatok".

A nem azonosított vagy nem azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, azaz a nem személyes adat általában tetszőleges célból közzétehető. Amennyiben a nem azonosított vagy nem azonosítható természetes személyre vonatkozó információk  azonosított vagy azonosítható természetes személyek adataival kapcsolhatók össze (pl. az név összekapcsolható a földrajzi helyszínnel), a WALMARK ezeket az összevont információkat személyes adatokként kezeli mindaddig, amíg az említett adatok kölcsönös összefüggésben lesznek (pl.az áru lakóhely szerinti legjobb kézbesítési módjának kiajánlása, vagy azonos, illetve hasonló, akciós termék felkínálása cégünk kínálatából).
Ha az ügyfél a WALMARK rendelkezésére bocsátja a kért személyes adatokat, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teszi ezt.

A személyes adatok kezelésének mértéke és célja, időtartama, valamint a személyes adatokhoz hozzáférő személyek jegyzéke a következő táblázatban találhatók.

 
   
Milyen Önről szóló információkat kezelünk az áru webáruházban való megvásárlásával kapcsolatosan?
  Az adatfeldolgozás célja
 
Az adatok feldolgozásának jogi alapja Az adatfeldolgozás terjedelme Az adatok feldolgozásának időtartama Kinek adhatók át a személyes adatok (adatok címzettje)?
           
7.1 A webshopot felkereső személy webshopból való vásárlása, illetve ennek teljesítése (kereskedelmi ügylet lebonyolítása és áruszállítás).
 
Szerződéskötés és teljesítés.
 
Az adatkezelő által kért személyes adatok megadása elengedhetetlenül szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez. A személyes adatok megadása önkéntes lépés. A szóban forgó adatok megadásának hiányában azonban szerződéskötésre nincs mód.
Az ügyfél személyazonosító (pl . utó- és vezetéknév, egyetemi cím, statisztikai azonosító szám, adószám) és kapcsolattartási adatai (pl. lakóhely címe vagy az áru kikézbesítéséhez használt más cím, telefonszám, email cím), továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó információk (pl. az áru vagy szolgáltatás beazonosítása, fizetési módja, beleértve az olyan fizetési információkat, mint például a fizetéshez használt bankszámla száma stb.). Azon adatok esetében, amelyeknél a törvény meghatározott tárolási határidőt szab meg, az adatkezelő köteles a szóban forgó adatokat a megszabott határidőig tárolni. A törvényes határidő leteltét követően azon adatokat, amelyek megőrzése nélkülözhetetlen az adatkezelő jogainak és jogos érdekeinek védelme szempontjából - minden esetben az egyedi eset körülményeinek figyelembe vételével - az ésszerű határidő leteltéig szükséges megőrizni.
 
Mindazon adatok esetében, amelyeknél a törvény nem rendelkezik a megőrzési határidőről, az adatkezelő az adatokat a feldolgozás céljának fennállása idejére rögzíti. Azon adatok esetében, amelyeknél a megőrzés az adatkezelő jogainak és jogos érdekeinek védelme szempontjából nélkülözhetetlen, az adatokat - minden esetben az egyedi eset körülményeinek figyelembe vételével - az ésszerű határidő leteltéig szükséges megőrizni.
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:  
éspedig az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben.
Milyen Önnel kapcsolatos információkat dolgozunk fel az üzleti tájékoztatók küldésével kapcsolatosan?
  Az adatfeldolgozás célja
 
Az adatok feldolgozásának jogi alapja Az adatfeldolgozás terjedelme Az adatok feldolgozásának időtartama Kinek adhatók át a személyes adatok (adatok címzettje)?
7.2 Üzleti tájékoztatók küldése az ügyfeleknek .
 
Az adatfeldolgozás célja az új termékekről, akciókról, árengedményekről és más és egyéb üzleti tájékoztatókról (a továbbiakban "üzleti tájékoztatók") szóló hírlevelek megküldése mindazon ügyfeleknek, aki ehhez kifejezetten hozzájárultak.
 
Hozzájárulás
 
A hírlevelek küldésére csak akkor kerül sor, ha az érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adta.
 
 A szóban forgó adatok feltüntetett célú rendelkezésre bocsátása nem jelent szerződéses vagy törvény kötelességet, és az adatok átadása önkéntes alapú. Ha az ügyfél nem járul hozzá az adatok ilyen célú feldolgozásához, vagy visszavonja azt, a WALMARK semmilyen üzleti tájékoztatókat nem küld a számára,.
 
Az ügyfél utó- és vezetékneve, lakcímekapcsolattartási címe,telefonszáma , email címe. A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállásáig kezeljük (kivéve ha az érintett korábban visszavonta a hozzájárulását, vagy kérte az adatai törlését). Az ügyfélnek jogában áll bármikor díjmentesen visszavonni ezt a hozzájárulást.  Ilyen esetben az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozása befejeződik. A hozzájárulás visszavonásához
 1. lépjen velünk kapcsolatba a WALMARK cég fenti kapcsolattartási címei bármelyikén; vagy az adott üzleti tájékoztatókban közölt bármelyik kapcsolattartási címen.
 2. kattintson minden egyes elektronikus reklám anyagban a megfelelő mezőre/leiratkozó hivatkozásra;  vagy
 A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:
   
 
7.3 Üzleti tájékoztatók küldése az ügyfeleknek.
 
Az adatfeldolgozás célja az új termékekről, akciókról, árengedményekről szóló hírlevelek és más egyéb üzleti tájékoztatók (a továbbiakban „üzleti tájékoztatók“) küldése mindazon ügyfeleknek, akiknek személyes adatait a WALMARK az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításairól szóló 480/2004 Tt. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) értelmében szerezte meg.
 
Az ügyféladatok feldolgozása az ügyfél hozzájárulásának függvénye. Úgy tekintendő, hogy az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításairól szóló 480/2004 Tt. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) értelmében az adatok ilyen célú felhasználásával kapcsolatos hozzájárulás kiadására a WALMARK cég terméke vagy szolgáltatásai értékesítésével kapcsolatosan került sor.
 
A szóban forgó adatok feltüntetett célú rendelkezésre bocsátása nem jelent szerződéses vagy törvény kötelességet, és az adatok átadása önkéntes alapú. Amennyiben az ügyfél visszavonja az adatok ilyen célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, a WALMARK a továbbiakban nem küld a számára semmilyen üzleti tájékoztatót.
 
Az ügyfél e-mail címe. Az adatok adott céllal történő feldolgozására az ügyfél hozzájárulásának teljes időtartama alatt kerül sor. Az ügyfélnek jogában áll bármikor díjmentesen visszavonni ezt a hozzájárulást. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozása befejeződik. A hozzájárulás visszavonásához
 1. vegye fel velünk a kapcsolatot a WALMARK bármelyik fenti kapcsolattartási címén; vagy
 2. kattintson minden egyes elektronikus reklám anyagban a megfelelő mezőre/hivatkozásra.
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:
 • cégünk külső szolgáltatóinak, lehetővé téve ezzel számukra a weboldal-üzemeltetést, adatelemzést, fizetésfeldolgozást, megrendelésteljesítést, infrastruktúra-biztosítást, IT és ügyfélszolgáltatások nyújtását, továbbá e-mailek, postai küldemények és direct message üzenetek küldésére vonatkozó, valamint hitelesítési és egyéb szolgáltatások nyújtását, az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben
 
 
7.4 Üzleti információk küldése az ügyfeleknek.
 
Az adatfeldolgozás célja az új termékekről, akciókról, árengedményekről szóló hírlevelek és más egyéb üzleti tájékoztatók (a továbbiakban „üzleti tájékoztatók“) szóló hírlevelek küldése mindazon ügyfeleknek, akiknek személyes adatait a WALMARK áruértékesítés során szerezte meg.
 
Az ügyféladatok feldolgozása a WALMARK ügyfeleknek küldött üzleti tájékoztatókkal kapcsolatos jogos érdekein alapul.
 
A szóban forgó adatok feltüntetett célú rendelkezésre bocsátása nem jelent szerződéses vagy törvény kötelességet, és az adatok átadása önkéntes alapú.
 
Az ügyfél utó- és vezetékneve, lakcíme, kapcsolattartási címe, kora, neme. Az adatok adott célú feldolgozása a feldolgozás céljának teljes időtartama alatt zajlik.
 
Amennyiben Ön nem ért egyet a személyes adatai e célból történő feldolgozásával, joga van kifogást emelni ellene.  Ebben esetben a WALMARK befejezi a személyes adatainak ilyen célú feldolgozását.
 
A jogokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a jelen szabályzat 9. cikkét.
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:
 • cégünk külső szolgáltatóinak, lehetővé téve ezzel számukra a weboldal-üzemeltetést, adatelemzést, fizetésfeldolgozást, megrendelésteljesítést, infrastruktúra-biztosítást, IT és ügyfélszolgáltatások nyújtását, továbbá e-mailek, postai küldemények és direct message üzenetek küldésére vonatkozó, valamint hitelesítési és egyéb szolgáltatások nyújtását, az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben.
 
 
Milyen Önről szóló információkat  dolgozunk fel a weboldalon végzett beregisztrálással kapcsolatosan?
  Az adatfeldolgozás célja
 
Az adatok feldolgozásának jogi alapja Az adatfeldolgozás terjedelme Az adatok feldolgozásának időtartama Kinek adhatók át a személyes adatok (adatok címzettje)?
7.5 Beregisztrálás a hűségprogramba.
A feldolgozás célja a WALMARK Hűségprogramba való beregisztrálás, és a kapcsolódó előnyök  és web funkciók kihasználása, továbbá a Tanácsadónak feltett ügyfélkérdések nyilvántartásba vétele.
 
 
Hozzájárulás
A regisztrációra, illetve a regisztrációval felmerülő személyes adatok gyűjtésére kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kerül sor.
 
A szóban forgó adatok feltüntetett célú rendelkezésre bocsátása nem jelent szerződéses vagy törvény kötelességet, és az adatok átadása önkéntes alapú. Az adatok átadásának elmulasztása következtében nem nyílik lehetőség sem beregisztrálásra, sem WALMARK hűségprogram tagságra.
 
Az  ügyfél utó- és vezetékneve, lakcíme, kapcsolattartási címe, születési ideje, neme, főiskolai titulusa, e-mail címe, telefonszáma, bejelentkezési jelszava a fiókba és a WALMARK hűségprogramba, felhasználói Facebook ID.
 
A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállásáig kezeljük (kivéve ha az érintett korábban visszavonta a hozzájárulását, vagy kérte az adatai törlését).
Az ügyfélnek jogában áll bármikor díjmentesen visszavonni ezt a hozzájárulást. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozása befejeződik. A hozzájárulás visszavonásához
 1. vegye fel velünk a kapcsolatot a WALMARK bármelyik fenti kapcsolattartási címén.
 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók :
 
 • cégünk külső szolgáltatóinak, lehetővé téve ezzel számukra a weboldal-üzemeltetést, adatelemzést, fizetésfeldolgozást, megrendelésteljesítést, infrastruktúra-biztosítást, IT és ügyfélszolgáltatások nyújtását, továbbá e-mailek, postai küldemények és direct message üzenetek küldésére vonatkozó, valamint hitelesítési és egyéb szolgáltatások nyújtását, az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben
 
 
Milyen személyes adatok feldolgozását végezzük a fogyasztói nyereményjátékokkal kapcsolatosan?
  Az adatfeldolgozás célja
 
Az adatok feldolgozásának jogi alapja Az adatfeldolgozás terjedelme Az adatok feldolgozásának időtartama Kinek adhatók át a személyes adatok (adatok címzettje)?
7.6 Fogyasztói nyereményjátékok.
 
 A feldolgozás célja az ügyfél fogyasztói nyereményjátékokban való részvétele.
Az ügyféladatok feldolgozása az ügyfél hozzájárulásának függvénye.
 
A szóban forgó adatok feltüntetett célú rendelkezésre bocsátása nem jelent szerződéses vagy törvény kötelességet, és az adatok átadása önkéntes alapú. Az adatok átadásának elmulasztása következtében a felhasználó nem vehet részt a fogyasztói nyereményjátékokban.
 
Az ügyfél azonosító és kapcsolattartási adatai (különösen az ügyfél utó- és vezetékneve, születési dátuma, e-mail címe, telefonszáma, címe). Az adatok adott céllal történő feldolgozására az ügyfél hozzájárulásának teljes időtartama alatt kerül sor. Az ügyfélnek jogában áll bármikor díjmentesen visszavonni ezt a hozzájárulást. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozása befejeződik. A hozzájárulás visszavonásához
 1.  vegye fel velünk a kapcsolatot a WALMARK bármelyik fenti kapcsolattartási címén
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:
 
 • cégünk külső szolgáltatóinak, lehetővé téve ezzel számukra a weboldal-üzemeltetést, adatelemzést, fizetésfeldolgozást, megrendelésteljesítést, infrastruktúra-biztosítást, IT és ügyfélszolgáltatások nyújtását, továbbá e-mailek, postai küldemények és direct message üzenetek küldésére vonatkozó, valamint hitelesítési és egyéb szolgáltatások nyújtását;
 
éspedig az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben.
A személyes adatok feldolgozásának más esetei
  Az adatfeldolgozás célja
 
Az adatok feldolgozásának jogi alapja Az adatfeldolgozás terjedelme Az adatok feldolgozásának időtartama Kinek adhatók át a személyes adatok (adatok címzettje)?
7.7 Kapcsolattartás az ügyfelekkel . Az ügyféladatok feldolgozása a WALMARK jogos érdekein alapul, amely válaszadás az ügyfelek Tanácsadón (Egészségügyi Tanácsadó ), illetve az oldalakon rendelkezésre álló chat környezeten és más távközlési eszközökön keresztül feltett kérdéseire, továbbá a weboldalakkal, üzleti feltételekkel vagy a WALMARK és az ügyfél közötti viszonnyal kapcsolatos más egyéb fontos információk vagy tájékoztatások megküldése.
 
Az információk nyújtása önkéntes, ennek hiányában a WALMARK nem képes tájékoztatni az ügyfelet az előző bekezdés szerinti tényekről, és az ügyfél nem tehet fel kérdés (pl. Tanácsadó).
 
Az ügyfél utó- és vezetékneve, lakcíme vagy más címe, telefonszáma, email címe. Az adatok adott célú feldolgozása a feldolgozás céljának teljes időtartama alatt zajlik.
 
Amennyiben Ön nem ért egyet a személyes adatai e célból történő feldolgozásával, joga van kifogást emelni ellene.  Ebben esetben a WALMARK  befejezi a személyes adatainak ilyen célú feldolgozását.
 
A jogokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a jelen szabályzat 9. cikkét.
 
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:
 • cégünk külső szolgáltatóinak, lehetővé téve ezzel számukra a weboldal-üzemeltetést, adatelemzést, fizetésfeldolgozást, megrendelésteljesítést, infrastruktúra-biztosítást, IT és ügyfélszolgáltatások nyújtását, továbbá e-mailek, postai küldemények és direct message üzenetek küldésére vonatkozó, valamint hitelesítési és egyéb szolgáltatások nyújtását;
 
éspedig az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben.
7.8 WALMARK szolgáltatások és termékek minőségének javítása.
 
 
Az ügyféladatok elemzése a WALMARK következő jogos érdekein alapul: adatelemzés, új termékek fejlesztése, meglévő termékek minőségének javítása, weboldalaink javítása, szolgáltatásaink minőségének javítása, weboldal-látogatási trendek beazonosítása, relevánsabb ajánlatok és kínálatok megjelenítése és megküldése, vagy reklámkampányaink hatékonyságának mérése, stb.
 
A személyi adatok átadása önkéntes.
 
Az ügyfél utó- és vezetékneve, weboldal-látogatási előzmények, vásárlási előzmények és vásárlási viselkedés a WALMARK weboldalakon, kor, nem, elérhető demográfiai adatok (pl. Google analytics), e-mail cím, IP cím, Facebook ID, ügyfélválaszok a WALMARK weboldalain rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökből, mint pl. a Health Index alkalmazás.
 
 
Az adatok adott célú feldolgozása a feldolgozás céljának teljes időtartama alatt zajlik.
 
Amennyiben Ön nem ért egyet a személyes adatai e célból történő feldolgozásával, joga van kifogást emelni ellene.  Ebben esetben a WALMARK  befejezi a személyes adatainak ilyen célú feldolgozását.
 
A jogokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a jelen szabályzat 9. cikkét.
Az e célból feldolgozásra kerülő adatok átadhatók:
 
 • cégünk külső szolgáltatóinak, lehetővé téve ezzel számukra a weboldal-üzemeltetést, adatelemzést, a nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tételét és leegyszerűsítését, fizetésfeldolgozást, megrendelésteljesítést, infrastruktúra-biztosítást, IT és ügyfélszolgáltatások nyújtását, továbbá e-mailek, postai küldemények és direct message üzenetek küldésére vonatkozó, valamint hitelesítési és egyéb szolgáltatások nyújtását, az ilyen személyeknek történő átadás céljának teljesítéséhez szükséges mértékben.  

 
 

8.         Az Ön személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai
(i) Az ügyfél hozzáférésére jogosult a személyes adataihoz. Az adatkezelő ingyen az ügyfél rendelkezésére bocsátja a személyes adatok másolatait, amelyek feldolgozás tárgyát képezik a további kapcsolódó információkkal együtt. Az ügyfél által kikért minden további másolatért az adatkezelő ésszerű díjat jogosult felszámítani. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, akkor az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként nem kéri.

(ii) A helyesbítéshez való jog érvényesítése keretén belül az ügyfél a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérheti. A WALMARK a kérésnek indokolatlan késedelem nélkül tesz eleget.

(iii) Abban az esetben, ha az ügyfél érvényesíteni kívánja a személyes adatok törlésére vonatkozó jogát (az adatok elfeledtetéséhez való jog), az adatkezelő köteles kitörölni az érintett személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(iv) Az ügyfél jogosult az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérni, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(v) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(vi) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(vii) Az automatizált döntéshozatal és profilozás esetén az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ezen jogra az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(viii) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(ix) Adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira veszélyt jelentő magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

(x) Minden ügyfél jogosult arra, hogy panaszával a Walmark-ot keresse meg. A Walmark az ügyfelek panaszát haladéktalanul kivizsgálja. Panasz esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal:
·     Adatvédelmi GDPR vezető kapcsolattartási adatai:
·     név/cégnév: Berg Péter
·     székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49
·     tel.: +36 30 738 5318
·     email: Peter.Berg@stada-hungary.com
 Minden ügyfélnek továbbá jogában áll panaszt emelni a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályi előírások megsértéséhez vezet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kapcsolattartási adatai: https://www.naih.hu, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Magyarország, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel.: +36 1 391 1410, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Minden ügyfél hatékony bírósági védelemre jogosult abban az esetben, ha úgy véli, hogy a személyes adatai kezelése során sérültek a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályi előírások, továbbá bírósági úton kártérítést igényelhet.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!